عيادت رئيس حج وزيارت استان ازحادثه ديدگان كاروان زيارتي ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : شريفي رئيس حج وزيارت استان و حجت الاسلام رحيمي رئيس امور روحانيون در حج و زيارت استان در معيت رجائي فرماندار شهرستان ميبد با حضور در بيمارستان امام جعفرصادق (ع) ميبد ازحادثه ديدگان كاروان زيارتي شهرستان ميبد كه درعمليات تروريستي اربعين درسامرا مجروح شده بودند عيادت وبا اهداء شاخه گل ويك جلد مفاتح الجنان ازآنان دلجويي كردند.


اين كاروان زيارتي كه درسامرا مورد حمله عوامل تروريستي قرارگرفته بودند ازيازده نفرحادثه ديده اسماعيل جعفر زاده درمحل حادثه و رضا جنتي دربيمارستان به شهادت رسيدند.
درحال حاضراز8 نفربستري دربيمارستان امام جعفرصادق (ع) 5 نفرمداوا ومرخص و3نفرديگرتحت درمان هستند.


آدرس کوتاه :