عمليات مبارزه با پوره سن گندم درمزارع شهرستان ميبد آغازشد

عمليات مبارزه با پوره سن گندم درمزارع شهرستان ميبد آغازشد


دراين عمليات كه به مشاركت كشاورزان و با نظارت كارشناسان مديريت جهاد كشاورزي انجام مي گيرد ؛ پيش بيني مي شود ؛ حدود 600 هكتارازمزارع گندم شهرستان ميبد سمپاشي شود.
عمليات مبارزه با پوره سن گندم درمزارع شهرستان ميبد آغازشد
لازم به ذكراست : اين عمليات و آفت كشي مزارع گندم تا اواخر ارديبهشت ماه ادامه دارد و باعث افزايش عملكرد درواحد سطح به ميزان حداقل 30 درصدمحصول مي شود .
آدرس کوتاه :