عزم جدي كمسيون تعزيرات حكومتي دركنترل بازاردرميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، پس ازجلسه فوق العاده كميسيون تعزيرات حكومتي درفرمانداري شهرستان ميبد و تاكيد فرماندارميبد بركنترل ونظارت برقيمت ها و برخورد با متخلفان ، فرماندارميبد شخصا گشت مشترك تعزيرات حكومتي را درسطح شهرهمراهي كرد

فرماندارميبد دربازديد ازصنوف مختلف با مشاهده كالاهاي مورد نيازمردم درانبارها گفت : به حمدالله كالاهاي اساسي ومورد نيازمردم درانبارها به ميزان فراوان وجود دارد و ازهمه مردم تقاضا داريم به اندازه مورد نيازخرديد كنند و با هجوم به مغازه ها وخريد بيش ازحد گراني را دربازاردامن نزنند

محمد رضا رجائي درادامه به شدت ازشرايط حاكم درسطح شهرنسبت به بي توجهي برخي ازاصناف وبازاريان به تدابيرتعزيرات حكومتي درجهت گرانفروشي ، نصب قيمت و سايراحكام به مسئولين ذي ربط تذكرداد و تصريح كرد : نسبت به كنترل قيمت ها و گرانفروشي بيشتراهتمام ورزند
دراين بازديد براي تعدادي ازصنوف كه مرتكب تخلف شده بودند تشكيل پرونده صورت گرفت
آدرس کوتاه :