طرح خطرپذيري شهرستان ميبد بررسي شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه اي با حضورمهندس عليرضا فلاح معاون فرماندارميبد ، كارشناسان ستاد بحران استان و روساي ادارات ، طرح خطرپذيري شهرستان ميبد بررسي شد

دهقان كارشناس ستاد بحران استان دراين جلسه هدف ازاجراي طرح خطرپذيري درشهرستان ميبد را مقابله با حوادث غيرمترقبه وسيل وزلزله بيان كرد وافزود : ادارات برق ، گاز، آب ومخابرات دربافت هاي تاريخي كه همواره داراي كوچه هاي باريك هستند بايد بيش ازديگردستگاهها آسيب ها و خطرهاي احتمالي را دراين مناطق شناسايي واعلام كنند

وي برارائه اطلاعات لازم درخصوص خطرپذيري شهرستان ميبد براي ستاد بحران استان تاكيد كرد وافزود : همه دستگاهها وادارات شهرستان بايد اطلاعات خطرپذيري شهرستان را درحوزه هاي آموزشي ،اداري ، خدماتي ، امنيتي ، سالن ها وديگرموارد آماده وبه مشاورطرح خطرپذيري ستاد كل بحران استان تحويل دهند تا نقشه وضع موجود خطرپذيري شهرستان تهيه شود

آدرس کوتاه :