طرح جامع بقعه شيخ محمد خانقاه در دستور كار قرار گرفت


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : با حضور مهندس فلاح معاون فرماندار ، كارشناسان فرمانداري و ميراث فرهنگي وهمچنين هيات امناء محل جلسه اي به منظور بررسي و ساماندهي مجموعه بقعه شيخ محمد خانقاه تشكيل شد .


در ابتدا از قسمتهاي بقعه بازديد به عمل آمد و در ادامه  جلسه اي به منظور بررسي و راهكارهاي ساماندهي آن تشكيل شد .
در اين جلسه ابتدا  فقيهي شرح مختصري از فعاليتهاي گذشته را بيان داشت در ادامه كارگر  كارشناس فرمانداري و دهقاني كارشناس ميراث فرهنگي نقطه نظرات خود را ارائه نمودند .  
طي اين نشست فلاح معاون فرماندار با اشاره به فعاليتهاي صورت گرفته خواستار توجه ويژه اهالي محل و همچنين استفاده از پتانسيلهاي منطقه شدند . وي همچنين افزود : بايد با يك افق ديد بلند به مجموعه نگاه كنيم و در اين خصوص دور انديش باشيم . وي با اشاره به توسعه بقاع متبركه ميبد گفت بايد طرحهاي اجرا شده براي بقاع و اماكن مذهبي ميبد را سرلوحه كار خود قرار دهيم .
در پايان اين جلسه مقرر گرديد : طرح جامع با هماهنگي فرمانداري ، ميراث فرهنگي و هيات امناء تهيه گردد ، همچنين ظرف مدت يكهفته تركيب هيات امناء مشخص و نسبت به معرفي نماينده اقدام لازم صورت گيرد .  
آدرس کوتاه :