فرماندارميبد

صنايع آلوده بايد ازدستوركاركميته استعداد يابي و سرمايه گذاري خارج شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمدرضا رجايي فرماندارميبد درجلسه كميته سرمايه گذاري شهرستان ميبد گفت : درسال توليد ملي حمايت ازكاروسرمايه ايراني بايد تمام ظرفيت وتوان خود را دررفع مشكلات وموانع توليد وصنعت وكشاورزي بكاربگيريم
فرماندارميبد

رجايي افزود : برخلاف برخي ازشهرستانها كه به علت گستردگي موقعيت جغرافيايي قدرت مانوردرورود به عرصه هاي مختلف را دارند ما بايد با مديريت درست درزمين محدودي كه دراختيارداريم به بهترين شكل ممكن ازآن استفاده كنيم

وي درادامه با بيان اينكه كميته سرمايه گذاري بايد روي صنايع كشاورزي وبخش هاي مختلف صنعتي كاركند تصريح كرد : صنايع آلاينده بايد ازدستوركاركميته سرمايه گذاري خارج شود وبه دنبال صنايعي كه آب كمتر، زمين كمتر، آلايندگي كمترواشتغال بيشتردارد حركت كنيم
فرماندارميبد افزود : ازاين به بعد صنايع كاشي درالويت ما نيست چرا كه با افتتاح هركارخانه حدود 250 نفركارگرديپلم وزيرديپلم درآن مشغول كارمي شوند كه اين امرباعث سرازيرشدن كارگران ازاستانهاي مختلف به شهرستان مي شود وباعث تغييرفرهنگ ديني واسلامي وبومي ما مي شود
رجايي گفت : بايد ازطرح هايي حمايت كنيم متكي به تكنولوژي برترباشد ونيازبه متخصص وفارغ التحصيلان دانشگاهي داشته باشد چرا كه ما تقريبا بيكارديپلم وزيرديپلم درشهرستان نداريم وبيكاري ما فارغ التحصيلان دانشگاهي هستند
وي همچنين افزود : صنايعي كه نيازبه 400 مترزمين ازهرطرف داشته باشد مقرون به صرفه نيست
آدرس کوتاه :