شوراي ثبت وقايع حياتي دربيمارستان امام جعفرصادق(ع) ميبد برگزارشد

شوراي ثبت وقايع حياتي دربيمارستان امام جعفرصادق(ع) ميبد برگزارشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، جلسه شوراي ثبت وقايع حياتي شهرستان ميبد با حضورفرماندار، واعضاي اين شورا دربيمارستان امام جعفرصادق (ع) برگزارشد
شوراي ثبت وقايع حياتي دربيمارستان امام جعفرصادق(ع) ميبد برگزارشد

فرماندارميبد دراين جلسه اهميت كاراداره ثبت واحوال را درثبت وقايع حياتي خاطرنشان كرد وافزود : ثبت وقايع حياتي چهارگانه و برآورد آمارواطلاعات ، مبناء تصميم گيري وبرنامه ريزي براي مديران وسياست مداران جامعه است وزمينه هاي رشد وتوسعه همه جانبه كشور، استان وشهرستان را درعرصه هاي فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي واقتصادي دربلند مدت فراهم مي كند

زارعي رئيس اداره ثبت احوال ميبد هم دراين جلسه ضمن قدرداني ازهمكاري مسئولين بيمارستان درارائه گزارشات به اداره ثبت احوال با ارائه گزارشي از8 ماهه سال جاري گفت: در8 ماهه سال جاري ، 1209واقعه تولد ، 249 فوت ، 664 ازدواج و 10 واقعه طلاق درشهرستان صورت گرفته است
وي همچنين افزود: درانتخاب اسم براي فرزندان درشهرستان 5 اسم اول براي پسران ابوالفضل ، اميرحسين ، اميرعلي ، اميرمحمد و عليرضا ودردختران فاطمه ، زهرا ، زينب ، ريحانه ونازنين زهرا بوده است

گفتني است : درپايان اين جلسه اعضاي شوراي ثبت وقايع حياتي نظرات وپيشنهادات خود را درزمينه ارائه گزارش هاي وقايع حياتي به ادارات به صورت الكترونيك ، جلوگيري ازبرخي تخلفات درثبت وقايع حياتي چهارگانه و برخي موارد صورت گرفته درخصوص مهاجرين واتباع بيگانه را مطرح كردند

آدرس کوتاه :