فرماندار ميبد :

شوراي امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاهها بايد فعال باشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندار ميبد با توجه به بازگشائي دانشگاهها خواستار توجه بيشتر مسئولين دانشگاهها به مسئله امر به معروف و نهي از منكر شدند .
فرماندار ميبد :


وي در خصوص راهكارهاي عملي امر به معروف و نهي از منكر بيان داشت : بخشي از اين فريضه به فرهنگ سازي در مراكز علمي بر مي گردد ، ما هر چه بيشتر توسط اساتيد و نهادهاي مسئول در دانشگاه همچون بسيج دانشجويي ، دفتر نهاد رهبري  فرهنگ سازي را در دستور كار قرار خود بدهيم و به عبارتي نسل جوان ما با فرهنگ ديني و باورهاي عقيدتي با ارزشهاي ديني خود آشنا شوند سريعتر به هدف خواهيم رسيد  و بخش ديگر بر مي گردد به ستاد احياء و امر به معروف و نهي از منكر كه بايد فعاليت داشته باشد .
برخي از دانشجويان دغدغه آشنايي با اهل بيت در خانواده هايشان وجود نداشته و حتي بعضي از آنها نه تنها فرهنگ اسلامي بلكه با فرهنگ خودمان هم بيگانه هستند .
رجائي خواستار فعاليت هر چه بيشتر نهادهاي ارزشي و انقلابي در دانشگاهها شد و افزود : بايد با تذكر لساني در جهت اصلاح دانشگاه گام برداشته شود . با توجه به حضور دانشجويان در خوابگاهها فرصت خوبي براي ارشاد و راهنمائي مي باشد كه مي بايست از اساتيد و روحانيت معظم در اين ارتباط استفاده شود .
فرماندار ميبد خواستارفعاليت دانشگاهها در موارد ذيل شد :

 فعال سازي شوراي امر به معروف و نهي از منكر دانشگاهها توسط روساي دانشگاهها  ، معرفي يك نفر به عنوان دبير شوراي امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاهها كه مسئوليت پيگيري ارسال گزارش كار شورا بصورت ماهيانه برعهده خواهد داشت ، دانشگاهها ساعتي جهت خروج دانشجويان از خوابگاه بعد از نماز مغرب و عشاء ف مجتمع آموزش عالي طرح حجاب و عفاف را حد اكثر ظرف مدت يكهفته به ستاد احياء ارسال نمايد ، دانشگاهها طرح مناسب جهت پوشش دانشجويان خود تهيه و ارائه نمايند ، تهيه گشتهاي مشترك بين نيروي انتظامي و بسيج دانشگاهها توسط نيروي انتظامي ، ارائه نتايج گشتهاي نيروي انتظامي در جلسه شورا ، گزارش عملكرد كميته هاي انظباطي

آدرس کوتاه :