معاون فرماندار :

شهرستان ميبد سيما و منظر شهري طرح جديدي را به خود خواهد گرفت


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فلاح معاون فرماندار در باره اين تصميم اظهار داشت : طي جلسه اي در محل فرمانداري كه با حضور نخبگان و اعضاي ادارات مربوطه دعوت شده بودند در خصوص برنامه ريزي جهت اجرايي كردن استراتژيها و رفع آسيبهايي كه در مجموعه سيما ومنظر شهري هست مطرح و در اين زمينه بحث و تبادل نظر شد .
معاون فرماندار :


فلاح تصريح كرد : استراتژي اصلي اين مجموعه در قالب 10 برنامه اصلي كه اين مورد استراتژي هشتم شهرستان مي باشد و با 10تيتر در راستاي حذف توسعه نامتوازن و ناپايدار شهري و رسيدن به سيماي منظر مطلوب شهري است مشخص شده . مقرر گرديده در جلسه بعدي اعضاء با ارائه نيازمنديها و پيشنهادات در مناطق پائين دست در برنامه حاصل از خروجي روستاها ، شهرها در نهايت در اين كميته با هم  متصل و به يك تركيب مناسبي  از تعداد پروژه هاي  مرتبط با هم در شهرستان برسيم .
در آينده نيز پروژه ها و اعطاي بودجه ها طبق ليست درخواستها و نيازي كه در اين مجموعه همگن شده و با هدف دوختن شهر و روستاها تعريف و دنبال مي شود .
وي يادآور شد : اصلي ترين بخش زندگي شهري در دانه بندي شهري اتفاق مي افتد كه در اين كميته به عنوان استراتژي مورد بحث و بررسي قرار گرفت .
 وي ادامه داد :  ميبد از جسم و روح تشكيل شده كه جسم آن دانه بندي و بافت كالبدي شهر است كه در اين كميته اهداف  و استراتژيهاي ساماندهي بافت شهر برنامه ريزي مي شود .   
آدرس کوتاه :