مسئول سياسي سپاه الغدير در جمع بسيجيان ادارات شهرستان ميبد :

شكست امريكا درصحراي طبس دستاورد بزرگي براي انقلاب اسلامي بود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : به مناسبت گرامي داشت سالروزشكست مفتضحانه آمريكا درصحراي طبس وهفته بسيج كارگري، همايش بصيرت با حضورمديران وكارگران كارخانجات شهرك هاي صنعتي شهرستان ميبد ،‌روئساي ادارات و فرماندهان پايگاههاي بسيج كارخانجات دربيت آيت الله اعرافي برگزارشد .
مسئول سياسي سپاه الغدير در جمع بسيجيان ادارات شهرستان ميبد :


 به نقل ازپايگاه خبري ميبد آدينه ،‌مسئول سياسي سپاه الغديراستان دراين همايش با اشاره به شكست مفتضانه امريكا درصحراي طبس گفت : شكستي كه امريكا درصحراي طبس متحمل شد دستاورد بزرگي براي ملت ايران وانقلاب اسلامي بود وامريكا بعد ازآن حادثه نتوانست به سادگي واعتماد به نفس با پديده انقلاب اسلامي برخورد كند .
محمود زارع مسئول سياسي سپاه الغديراستان درادامه با اشاره به شعارحماسه سياسي وحماسه اقتصادي رهبرانقلاب گفت : امروزملت ايران ونظام مقدس اسلامي درپيچيده ترين موقعيت هاي خود مواجه است واستكبارعليرغم ناكامي درهمه فشارها وتحريم ها ازاول انقلاب تا به حال ، به سمت تحريم هاي هوشمند وفلج كنند روي آورده است .
وي با بيان اينكه ملت ايران ريشه درقرآن وتاريخ اسلام دارد افزود: اين روحيه ، ملت ايران را درعرصه هاي سياسي واقتصادي ، اميدوارانه به جلو مي برد و درحركت حماسي ورزمندگي هيچگاه شكست نيست.
مسئول سياسي سپاه الغديراستان درادامه با اشاره به اهميت انتخابات رياست جمهوري وشوراهاي شهروروستا گفت : انتخابات رياست جمهوري وشوراها هم درسطح ملي وهم درسطح استاني وشهرستاني بسيارتعيين كننده است و همه تشكل هاي سياسي ، مديران ارشد كشوروهمه توده هاي مردم بايد با بصيرت هرچه تمامترحركات ومدل هاي دشمن را پيش بيني كنند .
محمود زارع با بيان اينكه انتخابات هم براي ما وهم براي دشمن مي تواند مهم باشد تاكيد كرد : ما با رسالتي كه برعهده داريم با بصيرت وآگاهي هرچه تمامتربايد به عمق دشمن نگاه كنيم و با رصد مواضع دشمن توطئه هاي شوم استكباررا درنطفه خفه كنيم .
زارع بااشاره به مدل هاي دشمن درفتنه افكني درعرصه انتخابات گفت : شعارانتخابات آزاد محركي است كه امريكا وكشورهاي اروپايي ازطريق آن به دنبال حفظ منافع خود درمنطقه هستند .
وي افزود: اين فتنه مي تواند هم قبل ازانتخابات هم درحين انتخابات ويا بعد ازانتخابات باشد همانطور كه درانتخابات روسيه بكارگرفتند وتوفيقي هم نداشتند.
مسئول سياسي سپاه الغديراستان  با بيان اينكه دشمن با بكارگيري تحريم هاي هوشمند بويژه تحريم فروش نفت وبانك ها وفشارهاي اقتصادي عليه ملت ايران به خيال خود درصدد بود طومارانقلاب اسلامي را درهم بپيچد تصريح كرد : اما برخلاف خواسته دشمن اين تحريم ها فرصتي شد تا ملت ايران وابستگي خود را به نفت كاهش دهند ودركمسيون اقتصادي  اين مسئله مطرح شد كه امسال يك ميليون بشكه نفت كمترصادركنيم .
وي با بيان اينكه ما دراوج محروميت ها وتحريم ها شاخ امريكا را شكستيم تصريح كرد: اين به واسطه اقتدارولايت فقيه وحضرت امام رحمه الله عليه بود .

وي خاطرنشان كرد : به حمدالله عليرغم همه توطئه ها وطرح هاي استكباردرعرصه هاي سياسي واقتصادي ، ملت ايران به تكنولوژي هاي روزدنيا دست يافته است وسال به سال اين پيشرفت ها ودستاوردها شكوفاترمي شودودرمقابل امريكا وهم پيمانانش،  هركجا پا گذاشته جزمذلت وخواري حاصلي نداشته است .

آدرس کوتاه :