شبكه فعالين ازواج با فرمانداري ميبد تفاهم نامه امضاء كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درراستاي ترويج فرهنگ ازدواج آگاهانه ، به هنگام وپايداروتحكيم بنيان مقدس خانواده ، تفاهم نامه همكاري بين فرمانداري ميبد وشبكه فعاليت ازدواج استان منعقد شد

رجايي فرماندارميبد درابتداي نشست با پارسانيا مديرعامل شبكه فعالين ازدواج استان، آمادگي خود را درراستاي فرهنگ سازي وتسهيل ازدواج جوانان درشهرستان ميبد اعلام كرد

پارسانيا مديرعامل شبكه فعالين ازدواج نيزدراين نشست ضمن قدرداني ازحمايت هاي معنوي فرماندارميبد به عنوان كميته ساماندهي ازدواج شهرستان ميبد برضرورت استفاده ازظرفيت هاي بخش دولتي ومردمي جهت تسهيل ازدواج وتحكيم بنيان خانواده تاكيد كرد
پارسانيا درادامه ازراه اندازي نمايندگي شفا تا پايان مهرماه جاري با همكاري اعضاي كميته ساماندهي ازدواج درشهرستانها خبرداد
گفتني است براساس اين تفاهم نامه خدمات ويژه اي براي پرسنل وفرزندان پرسنل فرمانداري ميبد درحوزه هاي آموزش ، مشاوره تخصصي درحوزه ازدواج وخانواده وتسهيلات ازطرف شبكه فعالين ازدواج ارائه مي شود
آدرس کوتاه :