درجلسه كارگروه توسعه كشاورزي ميبد

سياست هاي كلي دولت درحمايت ازبخش كشاورزي تشريح شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، دومين جلسه كارگروه توسعه كشاورزي شهرستان ميبد با حضورفرمانداربه عنوان رئيس كارگروه ، مديرجهاد كشاورزي به عنوان دبيركارگروه ، مهندس سليم معاونت دامي وحسيني كارشناس كارگروه بخش كشاورزي ميبد ازجهادكشاورزي استان ، نماينده دفترامام جمعه وادارات محيط زيست ، كار،تعاون و رفاه اجتماعي ، مسكن وشهرسازي ، آب منطقه اي ، تعاون روستايي ، بانك كشاورزي ، شركت تعاوني دهياري ها ، اداره منابع طبيعي وآبخيزداري و شبكه دامپزشكي به عنوان اعضاي كارگروه درفرمانداري ميبد برگزارشد
درجلسه كارگروه توسعه كشاورزي ميبد

فرماندارميبد دراين جلسه با تبيين كلي سياست هاي دولت درزمينه حمايت ازبخش كشاورزي وضرورت دراولويت قراردادن طرح ها وپروژه هاي بخش كشاورزي ، مصوبات هيئت وزيران را درخصوص كارگروه توسعه بخش كشاورزي ارائه نمود

درادامه مهندس عظمي دخت مديرجهاد كشاورزي ميبد به بيان اهميت وجايگاه بخش كشاورزي درشهرستان ميبد پرداخت و همكاري وهماهنگي كليه مسئولين وادارات عضو كارگروه را درجهت رشد وتوسعه كشاورزي درشهرستان ميبد را خواستارشد
مهندس سليم معاونت توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان هم توضيحاتي درخصوص نحوه كاركارگروه برهماهنگي وسرعت عمل درتصويب وانجام پروژه هاي مورد تاييد دركارگروه ارائه كرد
دراين جلسه مقررشد ؛ پيرامون وضعيت زمين هاي موجود وحجم آبهاي استحصالي دربخش كشاورزي ونحوه گردش كارتوسط ادارات زيربط مطالبي تدوين و به دبيرخانه كارگروه ارسال گردد
آدرس کوتاه :