سه پروژه آبرساني درميبد به بهره برداري رسيد + تصاوير


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، دردومين روزازهفته كاهش حوادث وبلاياي طبيعي با حضورمديركل ستاد بحران استان ، فرمانداروجمعي ازمسئولين مخزن 5 هزارمترمكعبي شهيديه درميبد به بهره برداري رسيد

اين پروژه با هدف افزايش حجم ذخيره آب وبهره مندي منطقه شرق بلوارمدرس ازآب انتقالي وتنظيم فشارشبكه با هفت ميليارد و 410 ميليون ريال ازمحل اعتبارات منابع استاني و ماده 10 خشكسالي به بهره برداري رسيد

با بهره برداري ازاين مخزن درزمان قطعي آب 22 ساعت آب مورد نيازشهروندان ميبدي تامين مي شود
همچنين دوپروژه انتقالي آب كشاورزي توسط لوله دررروستاهاي ركن آباد ومهرآباد شهرستان ميبد به بهره برداري رسيد
براي بهره برداري ازاين دوپروژه 1500 مترلوله پلي اتيلين سايز250 اينچ و 400 ميليون ريال هزينه شده است
با استفاده ازاين دوپروژه آبرساني كشاورزي 30 درصد راندمان آب افزايش يافته وباعث افزايش سطح زيركشت ودرآمد كشاورزان مي شود
رضا برزگري مديركل ستاد بحران استان درحاشيه بهره برداري ازاين پروژه ها گفت : درسال 1390 دو مرتبه اعتباردراختيارشهرستان ميبد گذاشته شده است و دراين رابطه پروژه هاي كشاورزي ، آب وفاضلاب شهري وروستايي اجرا شده است
مديركل ستاد بحران استان افزود : امروزدرهفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي يك پروژه آب شهري و دوپروژه آب بخش كشاورزي وانتقال آب توسط لوله به بهره برداري رسيد
فرماندارميبد هم ضمن گرامي داشته هفته كاهش حوادث وبلاياي طبيعي ازمديريت بحران استان خواست علاوه برتوجه به بلاياي طبيعي مانند خشكسالي ، سيل وزلزله به بحث طوفانهاي موسمي وكانال باد ميبد كه هرساله هزينه هاي سنگيني را به زندگي واقتصاد مردم وارد مي كند به لحاظ اختصاص اعتبارات درمهارآن عنايت ويژه داشته باشد

رجايي همچنين افزود : خط انتقال بسياري ازمحلات شهري وروستايي درميبد به علت فرسودگي نيازبه اصلاح وبازسازي دارد كه انتظارمي رود دراين خصوص اقدام شود

        

     

آدرس کوتاه :