فرماندارميبد

ستاد مبارزه با مواد مخدرشهرستان بايد ابعاد گسترده اي را تعقيب كند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، رجايي فرماندارميبد درجلسه شوراي فرعي ستاد مبارزه با مواد مخدرشهرستان ميبد ضمن گرامي داشت روزجهاني مبارزه با مواد مخدربا بيان اينكه قدرتهاي بزرگ خود درتوزيع مواد مخدردست دارند تصريح كرد : امروزه بيش از80 درصد مواد مخدرسنتي وصنعتي درافغانستان درحوزه مديريت امريكا توليد مي شود
فرماندارميبد

رجايي خاظرنشان كرد : ايران اسلامي با  پرداخت هزينه هاي سنگين جاني ومالي درصف مقدم مبارزه با مافياي توزيع مواد مخدراست واين راه را قاطعانه ادامه خواهد داد

فرماندارميبد با اشاره به وظايف خطيروسنگين ستاد مبارزه با مواد مخدرشهرستان گفت : ستاد مبارزه با مواد مخدربايد درحوزه پيش بيني ، پيشگيري ، درمان وبرخورد ابعاد گسترده اي را تعقيب كنند
فرماندارميبد افزود : امروزنسل نوجوان وجوان ما به شدت درمعرض انواع آسيب هاي تعريف شده استكبارجهاني قرارگرفته اند وبايد دراين راستا بيش ازگذشته نسل نوجوان وجوان را ازقرارگرفتن درمعرض اين آسيب ها حفظ كرد
دراين جلسه طرح نقش وسايل ارتباط جمعي درپيشگيري ازاعتياد ازسوي دكترمزيدي عضوهيئت علمي گروه ارتباطات دانشگاه آزاد ميبد ارائه شد
دكترمزيدي دراين جلسه گفت : رسانه ازطريق تهيه وتوليد برنامه هاي پيوسته ومداوم به مخاطبين مي تواند اثرات منفي اعتياد درزندگي فردي واجتماعي را نشان و فرد را ازگرايش به اعتياد دوركند
آدرس کوتاه :