ساماندهي گلزارشهيد گمنام امام زاده ميرشمس الحق

ساماندهي گلزارشهيد گمنام امام زاده ميرشمس الحق


فرماندارميبد و اعضاء شوراي ساماندهي گلزارشهداء درجلسه ايي ، ساماندهي گلزارشهيد گمنام امام زاده ميرشمس الحق را دردستوركاراين شورا قراردادند .
ساماندهي گلزارشهيد گمنام امام زاده ميرشمس الحق

دراين جلسه مقررشد فرمانداري ، بنياد شهيد ، دفترامام جمعه ، سپاه و سايراعضاء هركدام مبلغ دو ميليون تومان براي ساماندهي گلزارشهيد گمنام هزينه كنند .

همچنين شهردارميبد نيزدراين جلسه موظف شد كف سازي محوطه امام زاده و گلزاررا انجام دهد .

ميراث فرهنگي نيزبازسازي ، مرمت و استحفاضي بقعه را برعهده گرفت .

 
آدرس کوتاه :