معاون فرماندارميبد

ساماندهي نقاط حادثه خيزازعوامل اصلي كاهش تصادفات است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، مهندس عليرضا فلاح معاون فرماندارميبد درگفتگو با خبرنگارواحد خبردرميبد با اشاره به عملكرد شوراي ترافيك ازكاهش 20 درصدي تصادفات وحوادث ترافيكي درشهرستان ميبد خبرداد وافزود : با وجود افزايش آمارماشين وموتورسيكلت درسطح شهرستان ميبد ، با ساماندهي نقاط حادثه خيزازسوي شهرداري آمارتصادفات وحوادث ترافيكي درمقايسه با سال گذشته 20 درصد درشهرستان ميبد كاهش يافته است
معاون فرماندارميبد

مهندس فلاح با اشاره به تشكيل جلسات مستمرشوراي ترافيك درراستاي ايمني راههاي شهري وبرون شهري گفت : مسائل وراه كارهاي زيربنايي كوتاه مدت وبلند مدت دردستوركارشورا قرارگرفته است ومصوبات متعددي درساماندهي حمل ونقل عمومي ، راهها وتقاطع هاي روستايي ، برون شهري و معابروتقاطع هاي شهري انجام گرفته است

وي با بيان اينكه بخش عمده اي ازپروژه هاي عمراني شهرداري با ماهيت ساماندهي معابرواحداث ميادين ونقاط خاص حادثه خيزنقش بسزايي دركاهش آمارناشي ازحوادث ترافيكي داشته است ازتلاش هاي شهرداري وعوامل عمراني مجموعه شهرداري قدرداني كرد
معاون فرماندارميبد درادامه با اشاره به آمار بالاي حوادث ترافيكي در كشورگفت : اين كارنيازمند برنامه ريزي فرهنگي ، عمراني واصلاح مسائل مربوط به حمل ونقل عمومي است وآنچه كه درمحدوده شهري ميبد قابل توجه است تعداد بالاي حوادث ترافيكي است كه كل فضاي شهررا با معضل ومشكل روبروساخته است
مهندس فلاح افزود : هرچند تمهيدات به كارگرفته شده درسال گذشته نقش بسزايي درجلوگيري ازافزايش معضلات خيابان امام داشته است اما این خیابان هنوز دچار مشکل زیادی است واميد است برنامه هاي  شورای ترافیک تا يك سال بعد اثرات خود را برترافيك اين معبربگذارد
وي تاكيد كرد: فرهنگ سازي عمومي درراستاي مسافرت شهري مناسب واستفاده موتورسواران ازكلاه ايمني نقش بسزايي دركاهش حوادث دارد وبايد با برگزاري دوره هاي آموزشي ازسوي مديريت راهنمايي ورانندگي درمدارس وبرخورد با موتورسواران متخلف ،اطلاع رساني ازطريق بنرهاي تبليغاتي و افزايش آماردوچرخه سواران دركاهش حوادث تلاش شود
وي تعامل وهمكاري شهروندان ورعايت قوانين راهنمايي ورانندگي را مهمترين عامل دربرقراري نظم عمومي بيان كرد
آدرس کوتاه :