معاون فرماندارميبد

ساماندهي سايت اداري شهرستان ميبد به سرعت درحال انجام است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، عليرضا فلاح معاون فرماندارميبد با بيان اينكه بخش اعظم ترافيك معابرشهرستان درساعات اداري به علت پراكنده بودن ادارات درسطح شهرستان است گفت : ساماندهي سايت اداري وانتقال ادارات وتمركزآن دريك نقطه با هدف كاهش ترافيك شهري دردستور كارفرمانداري و كميته عمران قرارگرفته وبه سرعت درحال انجام است
معاون فرماندارميبد

وي افزود : درحال حاضرواگذاي وانتقال اراضي مجامع امورصنفي ، شبكه بهداشت ودرمان ، اداره تعاون روستايي واداره برق درسايت جديد انجام شده است

فلاح گفت :  زيرساخت اتصال كليه ادارات ميبد به شبكه الكترونيك دولت درفضاي هاي مجازي وحذف نامه رساني نيزبا قراردادهاي اخيرفرمانداري با شركت مخابرات درراستاي حذف نامه رساني بين ادارات وافزايش راندمان اداري وكاهش بروكراسي وكاغذبازي انجام شده است
معاون فرماندارميبد گفت : واگذاري اراضي وانتقال شهرداري ، ثبت اسناد و املاك ، شركت تعاوني دهياريها ، فرهنگ وارشاد اسلامي ، بيمه خدمات درماني ودارايي از برنامه هاي مرحله بعد مي باشد
وي افزود : اين واگذاري وانتقال درراستاي تكميل سايت اداري وحذف مسافرت هاي اداري ازخيابانهاي شهري مي باشد
آدرس کوتاه :