فرماندارميبد

زيلوي ميبد بازارمناسبي را دركشوربه خود اختصاص داده است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درنشست ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري كه با حضور مديركل ميراث فرهنگي استان ، امام جمعه ، نماينده مردم تفت وميبد درمجلس شوراي اسلامي واعضاي شوراي ميراث فرهنگي ميبد دربيت آيت الله اعرافي برگزارشد گفت : ازآنجا كه فعاليت ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري فعاليت گسترده ووسيع است دولت به تنهايي نمي تواند ازعهده احيا ومرمت وحفظ اين همه آثارارزشمند تاريخي برآيد
فرماندارميبد

رجائي راههاي جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي درحفظ بافت هاي تاريخي به ويژه نارين قلعه را خواستارشد وافزود : سياست دولت واستان براي مرمت واحياء بافت هاي تاريخي ، بايد حركت به سمت سرمايه هاي بخش خصوصي باشد

وي درادامه با اشاره به جايگاه زيلوي ميبد گفت : زيلوي ميبد ازاهميت وتاريخ بالايي برخورداراست كه درحال حاضربازارمناسبي را براي خود درسطح كشوربازكرده است كه متاسفانه به دليل عدم ورود جوانان به عرصه بافت زيلو پاسخگوي تقاضاي مشتريان نيستيم

فرماندارميبد دربخش ديگرازسخنان خود با اشاره به تخريب آسياب دوسنگي محمد آباد و حفرقبرحافظ جمال خواستارتوجه بيشترميراث فرهنگي درحفظ اين دوآثارتاريخي شد

آدرس کوتاه :