رئیس صندوق مهرامام رضا (ع) میبد: با تسهیلات صندوق مهرامام رضا (ع) 9 واحد تولیدی صنعتی درمیبد راه اندازی شده است

رئیس صندوق مهرامام رضا (ع) میبد: با تسهیلات صندوق مهرامام رضا (ع) 9 واحد تولیدی صنعتی درمیبد راه اندازی شده است


علی میرزایی رئیس صندوق مهرامام رضا (ع) شهرستان میبد درگفتگو با خبرنگارواحد مرکزی خبردرمیبد با اشاره به عملکرد این صندوق درسال 89 گفت : با تسهیلات صندوق مهرامام رضا (ع) 9 واحد صنعتی به مبلغ 524 میلیون تومان درشهرستان میبد راه اندازی و زمینه اشتغال 42 نفردراین بخش فراهم شده است
رئیس صندوق مهرامام رضا (ع) میبد: با تسهیلات صندوق مهرامام رضا (ع) 9 واحد تولیدی صنعتی درمیبد راه اندازی شده است

میرزایی افزود : این صندوق دربخش خویش فرمایی شامل واحدهای فنی ،تولیدی وخدماتی هم توانسته است 133 فقره به مبلغ 1 میلیاردو 2 میلیون و دویست هزارتومان و زمینه اشتغال پایدار140 نفرازجوانان جویای کاررا درشهرستان میبد فراهم آورد

رئیس صندوق مهرامام رضا(ع) میبد پرداخت تسهیلات به 478 نفرازفرهنگیان میبد به مبلغ 478 میلیون تومان طبق تفاهم نامه مرکزاستان ، پرداخت وام های ضروری به 43 نفرازمتقاضیان واجد الشرایط به مبلغ 48 میلیون تومان و 21 فقره یارانه به کارگاههای زودبازده به مبلغ 82 میلیون و دویست و پانزده هزارتومان را ازدیگرخدمات این صندوق درسال 89 برشمرد
میرزایی خاطرنشان کرد : با توجه به ارائه تسهیلات به جوانان و برآوردهای مرکزاستان ، صندوق مهرامام رضا (ع) میبد ، سه سال متوالی صندوق برتر استان یزد شناخته شده است 
آدرس کوتاه :