رئيس جمهور براي دومين بار در يزد

رئيس جمهور براي دومين بار در يزد


فرماندار ميبد در جلسه اي كه به همين منظور در فرمانداري ميبد تشكيل شد از سفر مجدد رئيس جمهور به استان يزد خبر داد .
رئيس جمهور براي دومين بار در يزد

"محمدرضا رجائي" افزود در سفر دوم رئيس جمهور به استان يكي از وزراي كابينه دولت نهم در شهرستان حاضر خواهد شد .

وي در ادامه گفت مسئولين شهرستان جهت تصويب برنامه هاي خود تعامل و همكاري بيشتري با ادارات كل و سازمانهاي متبوع خود داشته باشند .

 
آدرس کوتاه :