فرماندارميبد

روزجهاني كاروكارگررا به كارفرمايان وكارگران تبريك گفت


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، به مناسبت روزجهاني كاروكارگرفرماندارميبد با حضوردرسه واحد توليدي كاشي وسراميك شهرك صنعتي جهان آباد ميبد هفته كاروكارگررا به كارگران وكارفرمايان تبريك گفت
فرماندارميبد

محمدرضا رجايي منابع انساني را رمزموفقيت توسعه وپيشرفت هرجامعه دانست وافزود : كارگرو كارفرما درعرصه صنعت وتوليد مانند دوبال پرنده اند وبايد هردو با هم چرخه صنعت واقتصاد كشوررا پيش ببرند

وي  افزود : مديرموفق مديري است كه بردلها وقلب هاي منابع انساني درمحيط كاروتلاش دست يابد وبانگاه انساني با آنها رفتارنمايد
فرماندارميبد برحفظ عزت واحترام كارگر درمحيط هاي صنعتي تاكيد كرد

رجايي درادامه با حضوردر جمع كارگران و محيط كاروتلاش و توليد كاشي وسراميك براستفاده كارگران ازلوازم ايمني وبهداشت درمحيط كارتاكيد كرد وازكارگران خواست تا با استفاده ازلباس كار، كفش ايمني ، ماسك وگوشي مراقب سلامتي خود باشند

آدرس کوتاه :