فرماندارميبد

رصد كردن مسائل مواد مخدرازوظايف ذاتي وشرعي مسئولين است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد دردومين جلسه شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدرشهرستان رصد كردن مسائل مواد مخدررا جزء وظايف شرعي وذاتي مسئولين بيان كرد و افزود : متاسفانه روزبه روزشاهد رشد فزاينده مواد مخدربه ويژه مواد مخدرصنعتي دركشورهستيم
فرماندارميبد

محمدرضا رجايي ترويج مصرف مواد مخدرو اعتياد دربين مردم به ويژه نسل جوان  را يكي ازطرح هاي استكباردربه زانو درآوردن نظام وسست كردن بنيان خانواده دانست و افزود : همه مسئولين بايد با اقدامات صحيح و به هنگام با اين هجمه سنگين دشمن مقابله كنند

حجت الاسلام قانعي دادستان شهرستان ميبد هم گفت : همه دستگاهها دركشور، استان وشهرستان درجهت مبارزه با گسترش مواد مخدردركشوربسيج شده اند و سوداگران مواد مخدربدانند كه با محكومان مواد مخدربا قاطعيت تمام برخورخواهد شد
دادرس كارشناس ستاد مبارزه با مواد مخدراستان هم دراين جلسه نقش روحانيت را دربحث آگاهي بخشي به مردم وجامعه با اهميت خواند و تصريح كرد : بايد دراين خصوص برنامه ريزي دقيق صورت گيرد
وي افزود : متاسفانه قشركارگربا توجه به شرايط سختي كار، بيشتردرمعرض مصرف مواد مخدرقرار دارند كه بايد استفاده ازمواد مخدروضرروزيان آن درجسم وروح وقرارگرفتن درمسيراعتياد را با برگزاري كلاس هاي آگاهي بخشي به آنان آموزش داد
آدرس کوتاه :