معاون فرماندار ميبد :

راه اندازي مركز پروروش اسب در شهرستان ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : مهندس فلاح معاون فرماندار در زمينه راه اندازي مركز پرورش اسب در شهرستان ميبد بيان داشت : با توحه به اينكه مصوبات اوليه در استان مشخص شده،كروكيها ترسيم شده مرحله نهايي كه جهت واگذاري در كميسيون ماده 32 است در دست اقدام مي باشد كه اداره جهاد و كشاورزي آنرا دنبال مي نمايد .
معاون فرماندار ميبد :


وي تصريح كرد :  با توجه به طرح مذكور بيش از 60 مركز پرورش و نگهداري اسبدر ميبد خواهيم داشت  .كروكي و طراحي اوليه انجام شده و مقرر شد ادارات شهرستان در هفته آينده  از محل بازديد داشته باشند . اداره برق و آب و ... زيرساختهاي لازم را در دستور كار قرار دهيم و در جلسه اي كه در فرمانداري با شوراي راهبردي و سرمايه گذاران خواهيم داشت  اميدوار مي بتوانيم چند واحد  از اين مراكز پرورش اسب رابه مكان در نظر گرفته شده منتقل و مستقر  نمائيم .  
 
آدرس کوتاه :