ديداررئيس بانك ملي استان با فرماندارميبد

ديداررئيس بانك ملي استان با فرماندارميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبددرديداري كه رسايي رئيس بانك ملي استان وهيئت همراه با فرماندارميبد داشتند ؛ درجهت رفع مشكل صنعت شهرستان ميبد بحث وتبادل نظرشد
ديداررئيس بانك ملي استان با فرماندارميبد

محمدرضا رجايي فرماندارميبد دراين ديداربرتعامل بين بانك وصعنت تاكيد كرد وافزود : شهرستان ميبد به لحاظ جمعيت وقطب صنعتي وسرانه سرمايه گذاري ازظرفيت خوبي برخورداراست كه بانك ها مي توانند با تعامل با صنعت باعث رونق صنعت وافزايش درآمدي بانك ها باشند

وي افزود : درسال جهاد اقتصادي اگرنتوانيم ارتباط تنگاتنگ خود را حفظ كنيم براي رسيدن به آرمان و سياست هاي اشتغال زايي دولت دچارچالش خواهيم بود
رسايي رئيس بانك ملي استان هم دراين ديداردرخصوص اعطاي تسهيلات بيشترومساعدت به افرادي كه داراي مطالبات بانكي مي باشند قول مساعد داد
آدرس کوتاه :