معاون فرماندار ميبد :

دو سايت جديد در دستور كار فرمانداري ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فلاح معاون فرماندار در خصوص جلسه گردشگري در محل فرمانداري بيان داشت : در ادامه حركتهاي شهرستان طبق طرح جامع سند چشم انداز يكي از گامهايي كه مي تواند ما را از آزار زيست محيطي نامناسب در عين ساماندهي وضعيت صنعت انجام دهد بحث گردشگري مي باشد .
معاون فرماندار ميبد :


فلاح از ريل گذاري فرمانداري در جهت توسعه گردشگري گفت و ادامه داد : در اين راستا فرمانداري ميبد به عنوان متولي اصلي در امر ريل گذاري در توسعه شهرستان اقداماتي را شروع نموده جلسات به سه بخش تقسيم شده : ساماندهي امور در بخش مديريت شهرستان ، گام دوم گردشگري مذهبي بود كه جلساتي را با هيات امناء و اعضاي جديد و ايجاد سايتهاي جديد را داشته ايم و گام سوم استفاده و توسعه كامل از بخش خصوصي در عرصه گردشگري كه در حال حاضر تور مدون شكل گرفته به عنوان پايگاه توسعه گردشگري در شهر وجود ندارد و در اين جلسه شكل گرفته و اقداماتي را نيز انجام داده ايم
وي با اعلام راه اندازي دوسايت جديد گردشگري بيان داشت : دو سايت جديد در دستور كار قرار گرفت كه در اين دو سايت شامل مركزي براي رفاهي تفريحي و دوم پايگاهي براي گردشگران جهت استفاده از  فضاهاي خاص شهر ميبد از طريق زميني و هوايي و استفاده از منابع طبيعي بكر منطقه از جمله رمل و شن و بيابان و رودخانه هاي منطقه مي باشد .
وي سپس از ديگر مصوبات جلسه گردشگري گفت : ساماندهي مسيرهاي گردشگري از جمله جاده راه آهن ، ورودي جاده از سمت ندوشن در اولويت كاري تمامي ارگانها و نهادها قرار گرفت . بهره وري و معرفي ساير سايتها از جمله فرودگاه انگليسي ها ، عناصر كامل در مجموعه بافت تاريخي نارين قلعه و راهبردي كردن طرح جامع منطقه اي گردشگري نارين قلعه با  حضور بخش خصوصي مورد بررسي قرار گرفت . در آينده نزديك با فراخوان عمومي و دعوت از بخش خصوصي جهت شتابان شدن ساماندهي منطقه نارين قلعه اقدامات لازم به عمل خواهد آمد .  
آدرس کوتاه :