با حضور فرماندار ميبد :


راه اندازي اين دفتر از جمله مصوبات ديدار اصحاب رسانه با حضرت آيت الله اعرافي بود كه در سفر يكروزه ايشان محقق گرديد .