دستگيري 25 نفرازاتباع بيگانه درميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد از سوي فرماندهي انتظامي شهرستان ميبد تعداد 25 نفرازاتباع خارجي غيرمجاز كه درشهرك صنعتي جهان آباد ميبد سكونت داشتند طي عملياتي شناسايي ودستگيرشدند.

اين افراد كه ازكشورهاي افغانستان وپاكستان بودند جهت خروج ازكشوربه اردوگاه وحدت استان تحويل داده شدند.

آدرس کوتاه :