درتاريخ 19/12/91 جلسه شوراي ترافيك شهرستان به رياست آقاي فلاح معاون فرماندارتشكيل شد


دراين جلسه پيرامون مسائل ترافيكي شهرميبدازقبيل ترافيك بيش ازحددرمقابل درب ورودي كتابخانه وپارك فلسطين وهمچنين باتوجه به نزديك شدن ايام نوروز نسبت به ساماندهي معابرازجمله بلواربسيج ،رنگ آميزي سرعت گيرها درسطح شهرواصلاح تقاطع خيبان شهيدطالقاني وخيابان شهيددستغيب و . . . تصميم گيري شد.

فلاح  تصويب طرح كاميون ممنوع به سطح شهروارائه مجوزدفترچه وكارت سبزبراي كاميون داران بومي جهت تردد در شهرازسوي اداره حمل ونقل و تصويب زمان چراغ قرمزخيابان امام 60 به 20   را بخشي ازبرنامه هاي شوراي ترافيك دركاهش بارترافيك وحوادث برشمرد

معاون فرماندارميبد افزود : گام بعدي شوراي ترافيك وحمل ونقل شهرستان ميبد ،ساماندهي جاده ايي ،‌اصلاح تعدادي ازتابلوهاي كمربندي هاي غربي وشرقي ، مسيرورودي وخروجي شهر،‌تابلوهاي سرعتي ،‌اطلاع رساني ، ساماندهي پل قطار،‌ اصلاح رمپ هاي دسترسي به شهرك صنعتي وكارخانجات غرب ميبد است كه دراولويت قراردارد واميدواريم با فرهنگ سازي وشناخت آسيب ها بتوانيم فضاي امني را براي شهروندان ومسافرين تعطيلات نورزي درشهرستان فراهم نماييم

ضمناباتوجه به ازديادمسافرميبد- يزد درروزهاي شنبه مقررشد تعدادي ميني بوس صبح شنبه درمحل پايانه درون شهري واقع دربلواربسيج مستقرونسبت به جابجايي مسافرين اقدام نمايند.

 

آدرس کوتاه :