دبيرشوراي ترافيك استان برشناسايي نقاط حادثه خيزو اجراي آن براساس اوليت تاكيد كرد

دبيرشوراي ترافيك استان برشناسايي نقاط حادثه خيزو اجراي آن براساس اوليت تاكيد كرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان میبد ، جلسه شوراي ترافيك ميبد با حضوركارشناس دفترفني استان ، معاون فرماندارواعضاي اين شورا درفرمانداري ميبد تشكيل شد.
دبيرشوراي ترافيك استان برشناسايي نقاط حادثه خيزو اجراي آن براساس اوليت تاكيد كرد

كارشناس دفترفني استانداری ودبيرشوراي ترافيك استان دراين جلسه برشناسايي نقاط حادثه خيزدرسطح شهرستان واجراي آن براساس الويت تاكيد كرد

معاون فرماندارميبد هم دراين جلسه گفت : كليه درخواست هاي سرعت گير، نصب علائم راهنمايي ورانندگي ، تابلو خط كشي عابرپياده ، بستن بريدگي وموارد مشابه بايد ابتدا دركارگروه متشكل ازشهردار، كارشناسان شهرداري وراهنمايي و رانندگي مطرح و درشورا به تصويب برسد
هدايي درادامه با اشاره به جابه جايي محل تعدادي ازتاكسي تلفني ها بدون هماهنگي مسئولين بربررسي  مجوزهاي تاكسي تلفني هاي موجود با محل استقرارفعلي تاكيد كرد وافزود : درصورت عدم انطباق مجوزبا محل فعلي ،  براي برگشت به محله قبلي يك ماه فرصت داده شود واگربه محله قبلي براساس مجوزداده شده بازنگشتند مجوزآنها ابطال  شود
دراين جلسه همچنين مقررشد : تاكسي هاي بين شهري ميبد- يزد سريعا درسازمان حمل ونقل نسبت به تشكيل پرونده اقدام نمايند وسازمان حمل ونقل نرخ كرايه پيشنهادي را اعلام کند
آدرس کوتاه :