فرماندارميبد

دامپزشكي خط مقدم تامين سلامت جامعه هستند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : به مناسبت گرامي داشت هفته دامپزشكي ، جلسه ايي درفرمانداري ميبد با حضوررئيس وكاركنان دامپزشكي اين شهرستان برگزارشد .
فرماندارميبد


رجائي فرماندارميبد دراين جلسه با قدرداني ازخدمات دامپزشكي دركنترل ونظارت برفراورده هاي دامي وعرضه بهداشتي آن به مردم ،‌هفته دامپزشكي را برفعالان دراين حوزه تبريك گفت وافزود: فعالان حوزه دامپزشكي خط مقدم تامين سلامت جامعه هستند و نقش مهمي دركنترل بيش از1400 بيماري مشترك بين انسان ودام را به طورمستقيم دارند تا مردم با امنيت وآرامش كامل نيازهاي گوشت قرمزوسفيد ولبنيات را ازبازارتهيه واستفاده كنند.
رجايي درادامه با بيان اينكه اهميت كاردامپزشكي بركسي پوشيده نيست ؛‌ برتوجه ويژه به ظرفيت هاي ميبد درپرورش وتوليد بلدرچين، مرغ ، نظارت مداوم به كشتارگاه  و ورود گوشت هاي خارجي تاريخ گذشته تاكيد كرد .
دكتركريمي رئيس دامپزشكي ميبد هم درابتداي اين جلسه با ارائه گزارشي ازفعاليت هاي اين اداره گفت: باالحاق بخش ندوشن به ميبد تعداد دام سبك وسنگين ازمرز6 هزارراس به 90 هزارراس رسيده است كه كنترل ونظارت بيماري هاي طب كنگو،برفكي ، آبله وواكسيناسيون آنها خود كاري بس عظيم است كه دراولويت دامپزشكي قرارگرفته است .
آدرس کوتاه :