معاون فرماندارميبد

خانه تاريخي حاجي ملك موزه قرآن مي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، معاون فرماندارميبد درجلسه اي كه با حضور، بخشدارمركزي ،اعضاي شوراي عمران وتوسعه بفروئيه ، دهياري وشوراي بفرويئه ،ميراث فرهنگي وواقف بنا بهرالعلوم درفرمانداري برگزارشد ؛ازموزه قرآن و مهد قرآن شدن خانه تاريخي حاجي ملك بفروئيه معروف به خانه كدخدا خبرداد
معاون فرماندارميبد

فلاح  با اشاره به ضرورت توجه به آثارفرهنگي تاريخي و ارزشهاي بناهاي مجاورمساجد به عنوان قطب هاي فرهنگي ، همكاري ارگانهاي ذي بربط را خواستارشد

دراين جلسه پس ازبحث وتبادل نظرمقررشد ؛ بناي خانه تاريخي  حاجي ملك معروف به خانه  "كدخدا "به دهياري بفروئيه واگذاروبه عنوان پروژه مشترك با ميراث فرهنگي دردستوركارمرمت واحياء قرارگيرد
اين خانه با قدمت بيش ازششصد سال درگذشته نيزمكتب خانه وقرآن خانه بوده است  
گفتني است : بنياد رشد وتوسعه عمران بفروئيه هم  متعهد شد نظارت وپيگيري طرح را درراستاي بهره برداري يكساله به همراه جمع آوري وسايل لازم جهت موزه را دردستوركارخود قراردهد
آدرس کوتاه :