رجائي فرماندارميبد :

حركت جمعيت به سمت پيري نگران كننده است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : به مناسبت سوم دي روزملي ثبت و احول فرماندار ميبد با حضوردراداره ثبت احوال اين شهرستان با قدرداني ازتلاش گران اين حوزه گفت : ثبت و احوال نوين زمينه ساز توسعه پايدار در هر كشوري است و رشد و توسعه هر كشور مبتني بر حقايقي است كه در يك جامعه اتفاق مي افته از جمله رشد جمعيت ، وضعيت آموزش و تحصيلات آن جمعيت و همچنين آموزشهاي فني و تخصصي است كه جمعيت براي توسعه پايدار مي بيند .
رجائي فرماندارميبد :


وي ادامه داد : سرشماري سال 90 نشان مي دهد رشد جمعيت موجود متضمن تامين نيروي لازم براي اشتغال پايدار درمسيرتوسعه اقتصادي وچشم انداز1404 كشور نيست .
رجائي با بيان اينكه جمعيت كشوربه سمت پيري درحركت است تصريح كرد : علما ، روحانيون ، اساتيد ودانشگاهها ومسئولين سياست هاي كه مبتني برتشويق مردم به سمت افزايش جمعيت باشد را بايد  در دستوركارخود قراردهند.
وي ثبت واحوال را بسترتوسعه پايداروزمينه اطلاعات وآمارجمعيتي خواند وافزود: با اطلاعات دقيق اين سازمان دولت ومسئولين مي توانند درراستاي اشتغال پايداروتوسعه وپيشرفت كشوربرنامه ريزي كنند.
رجايي تاكيد كرد : اميدواريم سازمان ثبت احوال با تجهيزبه امكانات نوين ، اطلاعات دقيق ودرستي را به مردم ومسئولين ارائه دهند .
فرماندارميبد درادامه با اشاره به مشكلات بخش ندوشن درحوزه ثبت واحوال ،‌ ازمسئولين ثبت احوال استان خواست ، با افتتاح نمايندگي اين اداره درندوشن مشكلات اين منطقه را حل وفصل كنند .

در اين ديدار زارعي رئيس اداره ثبت و احوال شهرستان ميبد نيز ضمن تبريك روز ملي ثبت و احوال با ارائه آمار و ارقام  فرماندار ميبد را در خصوص آخرين وضعيت شهرستان در زمينه ولادت ، مرگ و مير و طلاق قرار داد . 

آدرس کوتاه :