معاون فرماندارميبد

حذف سد معبرهاي ورودي وسطح شهردردستوركارمسئولين ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، عليرضا فلاح معاون فرماندارميبد يكي ازمعضلات شهرستان ميبد را سد معبرپياده روها ازسوي مغازه داران بيان كرد وافزود : حذف سد معبرهاي ورودي وسطح شهردردستوركارمسئولين ميبد قرارگرفته است و همه مسئولين ازجمله شهرداري ، فرمانداري ، مركزبهداشت ،آب و فاضلاب و نيروي انتظامي درراستاي حذف سد معبردرشهرستان ميبد بايد دست به دست هم دهند واين معضل مهم كه چهره شهررا زشت و كريح مي كند حذف كنند
معاون فرماندارميبد

فلاح به آن دسته ازمغازه داران كه درورودي ويا سطح شهربا چيدن كالاهاي خود اقدام به باريك كردن پياده روها ويا حذف پياده روها نموده اند هشدارداد دركمترين زمان به جمع آوري كالاي خود ازسطح پياده روها اقدام كنند چرا كه مسئولين درصورت مشاهده برخورد قاطع وقانوني را اعمال خواهند كرد

معاون فرماندارميبد حذف سد معبررا هم براي مغازه داران وهم براي عبورومرورمردم به ويژه درايام عيد نوروز موثردانست وافزود : سد معبردرشان مردم با فرهنگ شهرستان ميبد نيست وبايد اين فرهنگ درشهرستان تقويت شود

دراين جلسه مصوب شد اكيپي تشكيل و با واحدهايي كه بدون پروانه كسب هستند ويا ايجاد سد معبرمي كنند و موارد بهداشتي را هم رعايت نمي كنند برخورد شود

آدرس کوتاه :