فرماندارميبد

جهاد كشاورزي بايد هنراستفاده ازفرصت ايجاده شده را داشته باشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمد رضا رجايي فرماندارميبد درنهمين جلسه كارگروه توسعه بخش كشاورزي ازپي گيري هاي ضعيف جهاد كشاورزي ، عملياتي نشدن تصميات اداره آب و ناهماهنگي بانك ها ابرازگله مندي كرد وافزود : براي تحقق اهداف دولت درتوسعه بخش كشاورزي واستفاده ازاين فرصت هاي طلايي درشهرستان بايد درست برنامه ريزي ومديريت شود
فرماندارميبد

فرماندارميبد توسعه فضاي سبزو رونق بخش كشاورزي را براي داشتن هواي پاك وادامه حيات بسيارمهم دانست وافزود : جهاد كشاورزي بايد هنراستفاده ازظرفيت ها و فرصت هاي طلايي پيش آمده را داشته باشد .

وي تاكيد كرد : اگرمجموعه مديران شهرستان ميبد پيش بيني وتدبيرلازم درجذب تسهيلات را دردستوركارقرارندهند علاوه براينكه اهداف دولت درتوسعه بخش كشاورزي محقق نمي شود وازسايرشهرستان ها عقب مي افتيم ؛ بسترهايي هم كه براي رشد ورونق فضاي سبزو كشاورزي وباغداري فراهم شده است را ازدست مي دهيم
رجايي خاطرنشان كرد : شهرستان ميبد درهمه حوزه ها ظرفيت رشد وتوسعه دارد واگرسرمايه گذاران احساس كنند دربخش كشاورزي هم امكان سرمايه گذاري ورسيدن به درآمد معقول ومنطقي وجود دارد به اين سمت گرايش پيدا مي كنند
آدرس کوتاه :