جلسه شوراي رسانه دربيت آيت الله اعرافي برگزارشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : دراين جلسه كليات اساس نامه شوراي رسانه شهرستان ميبد بررسي ودرباره تعيين دبيروكميته هاي چهارگانه اين شورا بحث وتبادل نظرشد .


شوراي رسانه به منظورساماندهي پايگاههاي خبري وفعاليت هاي فرهنگي واطلاع رساني درشهرستان ميبد شكل يافته تا صاحبان قلم واصحاب رسانه دريك فضاي شفاف وتعامل قوي با يكديگربتوانند رسالت خطيرآگاهي بخشي واطلاع رساني خود را درجامعه به ملكه ظهوربرسانند.
امام جمعه ميبد دراين جلسه با اشاره به ظرفيت هاي علمي ، گردشگري ، صنعتي واستعدادهاي برتراين شهرستان درعرصه هاي مختلف گفت : اصحاب رسانه ونشريات وسايت هاي مجازي ابزارمناسبي براي تقويت بنيانهاي فكري وترويج انديشه هاي ناب اسلامي هستند و با شكل گيري اين شورا خط ومسيرحركت هدفمند رسانه ها مي تواند گام بزرگي درآگاهي جامعه باشد .

شهرستان ميبد با سه نشريه ويازده سايت خبري بعدازمركزاستان رتبه دوم را داراست ونقش مهمي را درنشروگسترش اخبارواطلاع رساني ايفاء مي كند.

آدرس کوتاه :