جلسه خدمات قابل ارائه توسط بيمه سلامت در بخش ندوشن با حضور مديران بيمه سلامت استان وشهرستان ميبد برگزار گرديد


اين جلسه با حضور رئيس بيمه گري درآمد بيمه سلامت استان آقاي حرازي و رئيس بيمه سلامت شهرستان ميبد آقاي دهقاني ، بخشدار و شوراي شهر ندوشن برگزار گرديد.

اين جلسه با حضور رئيس بيمه گري درآمد بيمه سلامت استان آقاي حرازي و رئيس بيمه سلامت شهرستان ميبد آقاي دهقاني ، بخشدار و شوراي شهر ندوشن برگزار گرديد.


آدرس کوتاه :