ثبت نام

ثبت نام


با توجه به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان ماه سال جاری، متقاضیانی که تمایل به همکاری در این سرشماری را دارند می توانند جهت ثبت نام به سایت http://s90.amar.org.ir   مراجعه نمایند .
ثبت نام

با توجه به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان ماه سال جاری، متقاضیانی که تمایل به همکاری در این سرشماری را دارند می توانند جهت ثبت نام به سایت
http://s90.amar.org.ir
 مراجعه نمایند
.

آدرس کوتاه :