تماس با ما

تماس با ما


فرماندار : محمدرضا رجائي سرپرست بخشداري مركزي : محمدحسين قاسمي آدرس : يزد - ميبد - بلوار بسيج كد پستي : 94355 - 89619 تلفن : 7752220 - 7752221 - 7750303 - 7753050          دورنگار : 7753059             كد تلفن شهرستان : 0352  
تماس با ما

فرماندار : محمدرضا رجائي

سرپرست بخشداري مركزي : محمدحسين قاسمي

آدرس : يزد - ميبد - بلوار بسيج

كد پستي : 94355 - 89619

تلفن : 7752220 - 7752221 - 7750303 - 7753050        

دورنگار : 7753059             كد تلفن شهرستان : 0352

 

آدرس کوتاه :