تشكيل انجمن حمايت ازبيماران بي بضاعت دغدغه مسئولين ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه اي با حضورفرماندار، رئيس كميته امداد ، بهزيستي وموسسات وتشكل هاي مردمي درخصوص تشكيل انجمن حمايت ازبيماران نيازمند بحث وتبادل نظرشد

فرماندارميبد دراين جلسه تشكيل انجمن حمايت ازبيماران بي بضاعت را ازدغدغه هاي مسئولين شهرستان ميبد دانست و خواستارارائه بانك اطلاعاتي نيازمندان ازكميته امداد وبهزيستي به بيمارستان شد

فرماندارهمچنين افزود : بيمارستان براي ترخيص بيماران نيازمند به صورت ماهانه مبلغ مورد نيازرا اعلام كند
خانم دكترنيلچيان رئيس بيمارستان امام جعفرصادق (ع) ميبد هم متوسط هزينه ترخيص بيماران بستري بي بضاعت را ده ميليون تومان برآورد كرد وافزود : علاوه براين بايد مبلغي را براي مراجعين نيازمند سرپايي درنظرگرفت
غلامرضا فلاح رئيس كميته امداد ميبد نيز دراين جلسه گفت : پيرو سومين نشست توانمندسازي شهرستان چندين جلسه پيرامون تشكيل انجمن حمايت ازبيماران نيازمند تشكيل شده است
فلاح افزود : متاسفانه جهت ايجاد انجمن حمايت ازبيماران بي بضاعت ، واحدي كه بتواند مددكاري اجتماعي صحيح ارائه نمايد وبيماران بي بضاعت را به طورصحيح درشهرستان شناسايي كند وجود ندارد
فلاح افزود : به نظرمي رسداستقراريك مددكارازنهادهاي حمايتي دربيمارستان وبررسي وتعيين درصد استحقاق بيماران نيازمند طي برنامه زمانبندي شده ضروري است
حضورموسسات مالي وقرض الحسنه محلات درتشكيلات شوراي مشاركت هاي مردمي توسط كميته امداد وبهزيستي و تامين بانك اطلاعات مورد نيازبيمارستان ازسوي اين دونهاد حمايتي ازمصوبات اين جلسه بود
آدرس کوتاه :