تشريح برنامه هاي سفر دوم رياست جمهوري در استان يزد

تشريح برنامه هاي سفر دوم رياست جمهوري در استان يزد


از سوي معاونت اجرايي رئيس جمهور برنامه حضور وزرا و سخنرانان هيات دولت درشهرستانهاي يزد به شرح ذيل اعلام گرديد
تشريح برنامه هاي سفر دوم رياست جمهوري در استان يزد
نظر به سفر رياست جمهوري و هيات محترم دولت به استان يزد در دور دوم، از سوي معاونت اجرايي رئيس جمهور برنامه حضور وزرا و سخنرانان هيات دولت درشهرستانهاي يزد به شرح ذيل اعلام گرديد :
 
تاريخ حضور
شوراي اداري
دستگاه اجرايي
نام وزير-سازمان
رديف
30/11/1387
يزد
وزارت مسكن وشهرسازي
جناب آقاي سعيدي كيا
1
30/11/1387
اردكان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
جناب آقاي صفرهرندي
2
30/11/1387
صدوق
وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
جناب آقاي زاهدي
3
30/11/1387
طبس
وزارت تعاون(همراه با سخنراني)
جناب آقاي عباسي
4
30/11/1387
مهريز
وزارت نفت
جناب آقاي نوذري
5
30/11/1387
ميبد
وزارت رفاه و تامين اجتماعي
جناب آقاي مصري
6
30/11/1387
تفت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
جناب آقاي باقري لنكراني
7
30/11/1387
ابركوه
وزارت نيرو
جناب آقاي فتاح
8
30/11/1387
بافق
سازمان تربيت بدني
جناب آقاي علي آبادي
9
30/11/1387
خاتم
وزارت آموزش و پرورش
جناب آقاي علي احمدي
10
 
تاريخ حضور
شهرستان
عنوان
نام سخنران
رديف
30/11/1387
تفت صدوق
معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
جناب آقاي عزيزي
1
30/11/1387
بافق
معاون محترم علمي و فناوري رييس جمهور
جناب آقاي واعظ زاده
2
30/11/1387
مهريز
مشاور ارشد رييس جمهور
جناب آقاي ثمره هاشمي
3
30/11/1387
ابركوه خاتم
مشاور رييس جمهور در امور روحانيت
جناب آقاي سقاي بي ريا
4
30/11/1387
ميبد اردكان
دبير محترم هيات دولت
جناب آقاي دوستعلي
5
 
آدرس کوتاه :