معاون فرماندارميبد

تسريع درتكميل طرح ساماندهي حمل ونقل شهرستان ميبد را خواستارشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،عليرضا فلاح معاون فرماندارميبد درجلسه شوراي ترافيك ميبد برتسريع درتكميل طرح ساماندهي حمل ونقل شهرستان ميبد تاكيد كرد
معاون فرماندارميبد

فلاح گفت : طرح ساماندهي حمل ونقل شهرستان ميبد درراستاي ساماندهي حمل نقل عمومي ، يكطرفه كردن معابر، تكميل پوشش معابر، اصلاح نقاط هندسي ترافيك ، بازنمودن معابرشرياني شهر،انتقال كاربري هاي مزاحم ، ساماندهي حمل ونقل وسايل عمومي شهري است كه ازاوايل سال 1388 آغازو درسال جاري به تصويب شهرستان رسيده است وپس ازتصويب دراستان به اجراء درمي آيد

فلاح همچنين اجراي طرح ميدان ركن آباد را ضروري دانست واجراي اين ميدان با همكاري بخشداري ودهياريهاي تابعه را خواستارشد
نسب تابلو ورود ممنوع كاميون به سطح شهرو اجراي طرح جلوگيري ازتردد دانش آموزان با موتورسيكلت به مدارس ازمصوبات اين جلسه بود
آدرس کوتاه :