تا زماني كه بخش خصوصي و دولتي ازنفت و گاز ارزان استفاده كند هيچ وقت به فكرصادرات نخواهد بود

تا زماني كه بخش خصوصي و دولتي ازنفت و گاز ارزان استفاده كند هيچ وقت به فكرصادرات نخواهد بود


فرماندارميبد درجلسه با كارشناسان معادن و دهياران مناطق مختلف استان وشهرستان ميبد گفت : تازماني كه بخش خصوصي و دولتي ازحاملان انرژي نفت و گازارزان استفاده كند ؛ هيچ وقت به فكرصادرات نخواهد بود
تا زماني كه بخش خصوصي و دولتي ازنفت و گاز ارزان استفاده كند هيچ وقت به فكرصادرات نخواهد بود
محمد رضا رجائي دراين جلسه ضمن خيرمقدم به كارشناسان معادن و دهياران شهرستان ميبد و تبريك فرارسيدن سال نو ، گامهاي رشد و توسعه با سرعت بالا ي شهرستان ميبد درعرصه ها ي مختلف صنعت و علم و توسعه زيرساخت هاي شهري ، همه اين پيشرفت ها را ازبركات نظام جمهوري اسلامي ايران و وجود حضرت آيت الله اعرافي دانشمند فقيه و فرزانه شهرستان ميبد بيان كرد .
وي با اشاره به برنامه هدفمند كردن يارانه ها و تحول اقتصادي نظام جمهوري اسلامي ايران گفت : ازآنجا كه نظام جمهوري اسلامي ايران پرچم دارعدالت اجتماعي است و دولت خدمت گذارنيزبا شجاعت برنامه اجراي هدفمند كردن يارانه ها را دنبال مي كند ، همه مسئولين و دستگاهها بايد دراين را ه با اطلاع رساني درست و نظارت به دولت كمك كنند .
محمدرضا رجايي اصلاح ساختارهاي اقتصادي ، جلوگيري ازقاچاق را ازفوايد طرح تحول اقتصادي عنوان كرد وافزود : اقتصاد ما بايد ازجهت استاندارد سازي وكيفيت با كشورهاي بزرگ و اروپاييي قابل مقايسه باشد وبه سمت صادرات پيش رود .
هدايي معاون فرماندارميبدنيزدراين جلسه استفاده ازقابليت وظرفيت هاي روستاها را يادآورشد و افزود : مهمترين كارشرك تعاوني دهياري ها ، جلوگيري ازمهاجرت ها براساس جذب اعتبارات و ايجاد اشتغال است .
وي همچنين برهمكاري وتعامل بين شركت تعاوني و مركزفني حرفه ايي تاكيدكرد وافزود: دهيارهاي روستاها بايد با ساماندهي صنايع روستايي درخود روستا و با چشم اندازدراجراي برنامه هاي خود را بكارگيرند .
شيخي مسئول امورمعان استان نيزدراين جلسه ضمن پرداختن به برنامه هاي اجرا شده درسال 1388 و برنامه هاي سال 1389 نگراني هاي خود را درخصوص واگذاري هاي معادن متفرقه اعلام كرد و تاكيد كرد : همه ما بايد به همفكري و وحدت ازهرگونه واگذاري و با هرگونه شرايط معادن متفرقه بايد خوداري كرد و
حسيني مديرعامل شركت تعاوني هاي روستايي ميبد
دراين همچنين تعدادي ازكارشناسان و دهياران گزارشي ازمشكلات موجود را ارائه دادند .
آدرس کوتاه :