فرماندارميبد هشدارداد:

بيماريهاي تنفسي زنگ خطري براي استان


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندارميبد دركميته صيانت ازفضاي سبزاين شهرستان با اظهارنگراني از آلاينده هاي صنعتي دشت يزد – اردكان، بيماري هاي تنفسي وسرطان را زنگ خطري براي استان درآينده خواند وافزود: بدليل تمركزصنعتي ‌ تنها راه ادامه حيات دراين منطقه حفظ وتوسعه فضاي سبز،باغات و اراضي مزروعي است .
فرماندارميبد هشدارداد:


رجايي يكي ازالويت هاي مسئولين را حفظ وتوسعه فضاي سبز دانست وتصريح كرد : شهرداري ، منابع طبيعي ، محيط زيست ،‌ جهادكشاورزي وسايرارگانها بايد همه توان خود را برحفظ وتوسعه فضاي سبز، افزايش پارك ها وباغات واراضي مزروعي  بكارگيرند.
وي درادامه با اشاره به آسيب طوفانهاي موسمي هم گفت : با تكميل وبازگشايي كمربند غربي وجلوگيري از طوفانهاي موسمي وايمني جاده ها نيازمند كانال باد دراين منطقه هستيم .
محمدحسين هدايي شهردارميبد هم دراين نشست برحفظ فضاي سبزوتوسعه پارك هاي عمومي تاكيد كرد وافزود: يكي ازمعضلات شهرستان ميبد درتوسعه فضاي سبزاحداث خيابانهاها جديد بدون كارمطالعاتي درحل مسائل ترافيكي است كه درصورت ادامه اين روند بجاي توسعه فضاي سبزشاهد كاهش آن خواهيم بود.

هدايي تصري كرد : بجاي آزادسازي واحداث خيابانها جديد براي حل مشكلات ترافيك بايد كوچه هاي اطراف را تعريض كرد .

آدرس کوتاه :