فرماندارميبد

به دنبال دانشگاه صنعتي درميبد هستيم


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درنشست بررسي شاخص هاي تبديل مجتمع آموزش عالي ميبد به دانشگاه جامع كه با حضورمديركل دفترشوراي گسترش وبرنامه ريزي آموزش عالي ، هيئت علمي دانشگاه يزد و روساي مراكزآموزش عالي درمجتمع آموزش عالي ميبد برگزارشد گفت : به بركت انقلاب اسلامي شهرستان ميبد مسيررشد وتوسعه را با گام هاي بلندي برداشته است
فرماندارميبد

رجائي روحيه خيري را يكي ازويژگي هاي مردم استان يزد و شهرستان ميبد برشمرد وافزود : مردم شهرستان ميبد درامورخيري پيشتازهستند وبخش قابل توجهي ازمدارس ومراكزآموزش عالي را خيرين به ثمررسانده اند

فرماندارميبد درادامه ظرفيتهاي صنعتي و گردشگري شهرستان ميبد را هم يادآورشد وافزود : شهرستان ميبد درسفرسوم دولت به عنوان اولين شهرتاريخي وگردشگري كشورشناخته شده است
رجائي با اشاره به فعاليت شهرستان ميبد درشش بخش اقتصادي و توليد 42 درصد كاشي كشور گفت : بعد از تبديل مجتمع آموزش عالي به دنبال دانشگاه صنعتي درميبد هستيم
دكتركلانتري رئيس مجتمع آموزش عالي ميبد هم دراين نشست گزارشي ازفعاليت هاي عمراني و آموزشي اين مجتمع ارائه داد
آدرس کوتاه :