بهره برداري آزمايشي ازباند كمربند غربي ميبد درايام نوروز

بهره برداري آزمايشي ازباند كمربند غربي ميبد درايام نوروز


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،با حضورميرسعيدي معاون عمراني استانداري ورضايي مديركل راه وترابري استان يزد ، فرماندارميبد،ومسئولين اداره راه ميبد واردكان بهره برداري آزمايشي ازباند كمربند غربي ميبد اردكان درايام نوروز آغازشد
بهره برداري آزمايشي ازباند كمربند غربي ميبد درايام نوروز

ميرسعيدي معاون عمراني استانداري يزد دراين مراسم گفت : اين باند براي كاهش بارترافيكي درايام نوروزبه صورت آزمايشي مورد بهره برداري قرارمي گيرد

رضايي مديركل راه ترابري استان همبا بيان اينكه كنارگذرميبد – اردكان ازسال 1385 آغازشده است گفت : تاكنون 24 ميليارد تومان دراجراي دولاين پروژه باند كمربند غربي ميبد – اردكان كه بيش از105 كيلومترطول دارد  با مشخصات بزرگ راه هزينه شده است و براي تكميل آن 15ميليارد تومان ديگرپيش بيني شده است
رضايي درخصوص احداث پل غيرهم سطح ميبد هم گفت : احداث پروژه غيرهم سطح ميبد به زودي آغازمي شود
آدرس کوتاه :