فرماندارميبد

بسترحضورمعلولين بايد درجامعه فراهم شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درجلسه بررسي مسائل ومشكلات معلولين با قدرداني ازتلاش هاي اداره بهزيستي درارائه خدمات به معلولين گفت : دستگاههاي متولي بايد برنامه هاي نظامندي را براي شناسايي استعدادها وظرفيت هاي معلولين درشهرستان ميبد طراحي كنند
فرماندارميبد

رجائي با بيان اينكه خداوند ظرفيت هاي بالقوه اي را دروجود انسان قرارداده است كه درصورت ايجاد مشكل دريكي ازاعضا با تقويت اعضاي ديگرمي تواند ممتازوالگو باشد تصريح كرد : معلولين هيچگاه نبايد تسليم نقص جسم خود باشند بلكه با تكراروتمرين بايد استعدادهاي بالقوه خود را به ملكه ظهوربرسانند

فرماندارميبد درادامه تاكيد كرد : دستگاههاي متولي بايد با شناسايي ظرفيت هاي معلولين بسترحضورمعلولين را درجامعه فراهم كنند
سيد محسن فلاح رئيس اداره بهزيستي هم دراين نشست گفت : درحال حاضرتعداد هزارو 413 نفرمعلول ذهني ، جسمي ، معلول نخاعي ، ناشنوا و نابينا وداراي چند معلوليت تحت پوشش بهزيستي هستند
فلاح صدورگواهينامه معلوليت ، معافيت هاي انشعاب قبوض ، ويزيت درمنزل ، آموزش مهارت هاي زندگي ، و تامين مسكن را بخشي ازخدمات اين اداره به معلولين برشمرد وافزود : مسئولين استان وشهرستان بايد درزمينه قانون جامع حمايت ازمعلولين ، مناسب سازي دراماكن عمومي براي رفع مشكلات معلولين را دردستوركارخود قراردهند
 
آدرس کوتاه :