فرماندارميبد

برهمكاري خيرين درفراهم كردن زمينه هاي آزادي زندانيان جرائم غيرعمد تاكيد كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، سليمي معان اداره كل زندانهاي استان يزد درجلسه هماهنگي جشن گلريزان زندانهاي استان يزد درفرمانداري شهرستان ميبد گفت : شهيد لاجوردي با تشكيل ستاد ديه باعث خيروبركات زيادي شد
فرماندارميبد

سليمي بيان كرد: ستاد ديه به دنبال فراهم كردن زمينه هاي آزادسازي زندانياني است كه به علت ناتواني درپرداخت ديه حاصل ازتصادف ، وجرائم غيرعمد زنداني هستند تا بارمالي كه بردولت وارد مي شود و همچنين نگراني خانواده ها ومشكلات درجامعه را كاهش دهد

سليمي افزود : ستاد ديه استان درسال گذشته و درسه ماه اول سال جاري توانسته است 179 نفررا كه درمجموع 85 ميلياردو 829 ميليون و 503 هزارو 707 ريال بدهي داشتند ازطريق كمك هاي مردمي وخيرين و رديف بودجه خود پرداخت و آزاد كند
معاون اداره كل زندان هاي استان همچنين افزود : درسال جاري هم 24 نفربه علت عدم پرداخت چك و 62 نفربه علت عدم پرداخت مهريه ونفقه در زندان هاي استان زنداني هستند
فرماندارميبد هم دراين جلسه برجلب همكاري خيرين شهرستان در فراهم كردن آزادي زندانيان جرائم غيرعمد تاكيد كرد وافزود : افراد آبرومند ومتشخص زيادي هستند كه به علت تصادف ويا عدم پيش بيني درسرمايه گذاري و جرائم غيرعمد خارج ازكلاهبرداري درزندانها به سرمي برند كه بايد زمينه آزادي آنها با برگزاري جشن گلريزان زندانها فراهم شود
صالحي مدير زندان شهرستان اردكان دراين مراسم با بيان اينكه جشن گلريزان آزادي زندانيان درسال هاي گذشته درمركزبرگزارمي شد ازبرگزاري اين جشن به طورهمزمان در6 شهرستان استان خبرداد وافزود : درسال گذشته 400 ميليون تومان براي آزادي زندانيان ساكن درشهرستان اردكان پرداخت شده است
صالحي درادامه خواستارتمهيدات لازم درجهت برگزاري اين جشن وتعيين مكان وزمان وسخنران اين جشن درشهرستان ميبد شد

گفتني است : جشن گلريزان آزادي زندانيان جرائم غيرعمد درشهرستان ميبد 12 مرداد ماه بعد ازنمازمغرب وعشاء درسالن اداره فرهنگ وارشاد اسلامي ميبد برگزار مي شود

آدرس کوتاه :