فرماندارميبد

برمكاتبه اداره ثبت احوال با صنايع ، نسبت به تعويض كارت ملي و ثبت آدرس جديد كارگران غيربومي تاكيد كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درجلسه شواري ثبت احوال شهرستان ميبد ، آمارو اطلاعات را اساس برنامه ريزي وتصميم گيري درهرجامعه دانست وافزود : ازآنجا كه اداره ثبت احوال وقايع حياتي هرجامعه را ثبت مي كند مي تواند با ارائه آمارواطلاعات واقعي وعيني دربرنامه ريزي هاي جامعه موثرباشد
فرماندارميبد

رجايي درادامه برمكاتبه اداره ثبت احوال با صاحبان صنعت نسبت به تعويض كارملي وثبت آدرس جديد مهاجرين وكارگران غيربومي تاكيد كرد وافزود : اداره ثبت احوال بايد نسبت به ساماندهي كارگران ومهاجرين مشغول كاردركارخانجات و تعويض كارت ملي وثبت آدرس جديد محل سكونت آنها دراسرع وقت اقدام نمايد تا شهرستان دررصد مسائل فرهنگي واقتصادي واجتماعي اين قشربهتربتواند برنامه ريزي كند

حسن زارعي رئيس اداره ثبت احوال شهرستان ميبد هم درابتداي اين جلسه با اشاره به وقايع چهارگانه شهرستان ميبد درسه ماه اول سال جاري گفت : درسه ماه اول سال جاري 458 ولادت و 114 فوت درشهرستان رقم خورده است و بيشترين نامهايي كه خانواده ها براي فرزندان خود تعيين كرده اند درپسرها ابوالفضل ، اميرحسين ، اميرعلي وعليرضا و براي دخترها ، فاطمه ، زهرا ، زينب ، ريحانه و نازنين زهرا مي باشد
رئيس اداره ثبت احوال شهرستان ميبد درادامه با اشاره به ساماندهي مهاجرين گفت : بايد با برنامه ريزي ومبنا قراردادن كارت ملي و احرازآخرين آدرس محل سكونت بحث مهاجرين درشهرستان ساماندهي شود
آدرس کوتاه :