بررسي پيش نويس لايحه تحقق مديريت واحد شهري درميبد

بررسي پيش نويس لايحه تحقق مديريت واحد شهري درميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، با حضوربالاكتفي كارشناس استانداري ، فرماندارميبد ، مديرآموزش وپرورش ، شهردار، رئيس شبكه بهداشت ودرمان ، رئيس شبكه دامپزشكي وجمعي ازمسئولين پيش نويس لايحه تحقق مديريت واحد شهري درشهرستان ميبد بررسي شد
بررسي پيش نويس لايحه تحقق مديريت واحد شهري درميبد

بالاكتفي كارشناس استانداري يزد دراين جلسه با اشاره به  طرح لايحه مديريت واحد شهري و واگذاري يك سري ازوظايف دستگاها به شهرداري ها گفت : با تبادل نظركه بين دستگاههاي حفار، اعضاي شوراي شهروشهرداري يزد انجام شده و براساس دستورالعمل ازمركز، يك سري وظايفي كه درگذشته ازشهرداري ها گرفته شده است با اجراي  طرح لايحه مديريت واحد شهري به شهرداري ها برگردانده مي شود

كارشناس استانداري يزد افزود : دستگاهاي زيربط بايد با مطالعه طرح تحقق مديريت واحد شهري ، وظايفي را كه مي توانند با شهرداريها به اشتراك بگذارند ظرف مدت يك ماه به فرمانداري ها اعلام كنند
وي اظهاراميدواري كرد : با تحقق اين طرح بسياري از دوباره كاريها و تلف شدن وقت ارباب رجوع درشهرستان جلوگيري شود
كارشناس استانداري افزود : كليه اعتبارات كه فعلا ازطريق وزارتخانه به ادارات مورد نظرتخصيص داده مي شود با تحقق اين طرح به شهرداري ها تخصيص داده مي شود
محمدرضا رجايي فرماندارميبد اهميت اين طرح را خاطرنشان كرد وافزود : دستگاهها با سرعت بيشتري نظرات خود را درتحقق اين طرح ارائه نمايند
شهردارميبد هم دراين جلسه تحقق اين طرح را تقويت ساختارشهرداري  دانست و افزود : با اختصاص اعتبارات لازم وكافي به شهرداري سرعت رسيدگي به كارشهروندان بيشترمي شود
درادامه ديگرمسئولين هم نظرات مختلفي  را دراين راستا ارائه نمودند
آدرس کوتاه :