معاون فرماندارميبد

براي كاهش بارترافيكي وحوادث جاده اي درايام نوروز راهكارهاي مناسبي انديشيده است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : معاون فرماندارميبد درجلسه شوراي ترافيك وحمل ونقل شهرستان ميبد با اشاره به آغازسال نووافزايش بارترافيكي وحوادث جاده ايي گفت : شوراي ترافيك شهرستان ميبد براي كاهش بارترافيكي وحوادث جاده ايي دراين ايام راهكارهاي خوبي انديشيده است.
معاون فرماندارميبد


فلاح ساماندهي بلواربسيج وحذف دوربرگردانها ، تصويب طرح كاميون ممنوع به سطح شهروارائه مجوزدفترچه وكارت سبزبراي كاميون داران بومي جهت تردد درفضاي شهرازسوي اداره حمل ونقل و تصويب زمان چراغ قرمزخيابان امام 60 به 20   را بخشي ازبرنامه هاي شوراي ترافيك دركاهش بارترافيك وحوادث برشمرد .

معاون فرماندارميبد افزود : گام بعدي شوراي ترافيك وحمل ونقل شهرستان ميبد ، ساماندهي جاده ايي ،‌اصلاح تعدادي ازتابلوهاي كمربندي هاي غربي وشرقي ، مسيرورودي وخروجي شهر،‌تابلوهاي سرعتي ،‌اطلاع رساني ، ساماندهي پل قطار،‌ اصلاح رمپ هاي دسترسي به شهرك صنعتي وكارخانجات غرب ميبد است كه دراولويت قراردارد واميدواريم با فرهنگ سازي وشناخت آسيب ها بتوانيم فضاي امني را براي شهروندان ومسافرين تعطيلات نورزي درشهرستان فراهم نماييم .

آدرس کوتاه :